Đăng nhập vào Scratch

  1. Vào chương trình Chrome. Gõ vào địa chỉ http://scratch.mit.edu

  2. Chọn Sign in, và nhập thông tin đăng nhập

  3. Tạo dự án sau khi đăng nhâp thành công

  4. Bắt đầu lập trình

Comments