Làm chú mèo nhảy

Làm chuyển động

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Motion (chuyển động), sau đó kéo câu lệnh motion vào phần Điều khiển

Thêm âm thanh

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Sound (âm thanh), sau đó kéo câu lệnh Play drum vào phần Điều khiển

Kiểm tra kết quả

Double click vào phần Play drum để xem kết quả

Làm tiếp mèo đi lùi

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Motion (chuyển động), sau đó kéo câu lệnh motion vào phần Điều khiển. Nhập số bước (step) là -10

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Sound (âm thanh), sau đó kéo câu lệnh Play drum vào phần Điều khiển

Làm chuyển động lặp lại

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Control (điều khiển), sau đó kéo câu lệnh Repeat (lặp lại) vào phần Điều khiển.

Thêm lời chào

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Looks (--), sau đó kéo câu lệnh Say "Hello" vào phần Điều khiển.

Thêm Nút bắt đầu chương trình

Vào phần Script (câu lệnh), chọn Event (sự kiện), sau đó kéo câu lệnh When Flag clicked (Khi lá cờ đươc chọn) vào phần Điều khiển.

Comments