Làm khủng long nhảy

  1. Point to direction 90 yêu cầu khủng long quay mặt bên phải. Sau dó di chuyển 10 bước (Move 10 steps). Sau đó thay đổi diện mạo kế tiếp (Next custume). Và đợi 0.2 giây (Wait 0.2 seconds) để thấy sự thay đổi. Lặp lại 40 lần để thấy Khủng long vừa qua phải vừa nhảy múa.

    Tương tự cho khủng long đi qua trái

  2. Cho lặp lại quá trình nhiều lần để thấy khủng long đi qua đi lại nhiều lần.

  3. Toàn bộ phần lâp trình cho khủng long

Comments