Phiên bản 1 - Mèo di chuyển

Xem dư án mẫu https://scratch.mit.edu/projects/187249900/#fullscreen

  1. Làm cho mèo kêu meo meo khi ấn phím Space

  2. Làm cho mèo di chuyển trái phải

  3. Làm cho mèo di chuyển lên xuống

    Lưu ý

    Khi thêm điều khiển lên xuống cho mèo chúng ta dùng lệnh Point to direction làm thay đổi hương di chuyển của mèo và lúc đó di chuyển trái phải không đúng nữa

  4. Sửa lại di chuyển trái phải.

  5. Để mèo không xoay đầu. Thay đổi cách thức xoay

Comments